Toepasselijk op de Juridische Studievereniging Libra, afgekort als J.S.V. Libra, hierna: ‘Libra’, statutair gevestigd te Leiden.

     Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden gebruikte woorden (enkelvoud of meervoud) hebben de betekenis zoals hieronder vermeld:

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op Juridische Studievereniging Libra.
 2. Student: Een student aan Hogeschool Leiden van de opleiding hbo-rechten of sociaal juridische dienstverlening.
 3. Inschrijfprocedure: De wijze waarop een student zich in dient te schrijven bij de studievereniging om lid te kunnen worden of om in aanmerking te komen voor activiteiten en acties van Libra.
 4. Inschrijfformulier: Het fysieke of online formulier van inschrijving bij Libra.
 5. Website: Het online adres jsvlibra.nl.
 6. Contributie: Het geld waarmee een aankomend lid zijn lidmaatschap betaald, vastgesteld door Bestuur tezamen de ALV.
 7. Lid: De persoon die na betaling en voltooiing van zijn inschrijving deel uitmaakt van de studievereniging.
 8. Studievereniging: De vereniging met beperkte aansprakelijkheid om voor de leden van de vereniging Libra een brug te slaan tussen studie en praktijk, alsmede hen te ondersteunen en te helpen ontwikkelen op het gebied van recht. Daarnaast heeft de vereniging als doel het contact tussen studenten en medewerkers van de opleidingen te verbeteren, en voorts het organiseren van studiegerichte, dan wel ontspannende activiteiten.
 9. ALV: Algemene Ledenvergadering van Libra.
 10. HSL: Hogeschool Leiden, University of Applied Sciences Leiden te Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden.
 11. HLBookshop: Te Zernikedreef 11 2333 CK Leiden, KvK: 28084359.
 12. Deelnemer: De persoon die zich in heeft geschreven voor een excursie en/of activiteit en deelneemt aan een excursie en/of activiteit.
 13. Activiteit: Een excursie en/of bezigheid van een ontspannende of studiegerelateerde aard (mede) georganiseerd door Libra. Dit betreft ook (buitenlandse) excursies.

     Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, levering van diensten, levering van goederen, documenten, fysieke, offline of online nieuwsbrieven en berichten, de inschrijfprocedure en ook de rechtshandelingen tussen partijen, ook wanneer deze rechtshandelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 2. Op deze algemene voorwaarden zijn de statuten van de vereniging van toepassing.

     Artikel 3: Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van Libra vangt aan vanaf het moment van inschrijving en is geldig tot aan de datum van uitschrijving.
 2. Het lidmaatschap van Libra is persoonlijk en is niet overdraagbaar.
 3. Inschrijven is enkel mogelijk middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde inschrijfformulier.
 4. Het lidmaatschap is enkel geldig indien de daarvoor bestemde contributie is betaald.
  1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de verantwoordelijke binnen het bestuur en bekrachtigt middels de Algemene Ledenvergadering. Wijziging van de contributie zal geschieden via de Algemene Ledenvergadering.
 5. Iedere ingeschrevene is verplicht om de contributie te betalen aan Libra.
  1. Betaling geschiedt middels overboeking of de online betaalmogelijkheid via de website.
 6. Lidmaatschap kan alleen gedurende het jaar worden opgezegd.
  1. Indien een lid zich niet uiterlijk 31 augustus van het kalenderjaar uitschrijft is het lid de contributie van dat jaar nog verschuldigd en zal het voor het jaar dat volgt worden uitgeschreven.
  2. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
  3. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  4. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk of middels e-mail worden opgezegd. Uitschrijving volstaat met opgave van inschrijfgegevens en de mededeling dat het lid geen lid meer wenst te zijn onder opgave van reden.
 8. Libra, of partners van Libra, kunnen vragen om identificatie middels de collegekaart van Hogeschool Leiden of middels opgaaf van het studentnummer, wanneer een lid van de diensten van Libra gebruik wenst te maken.
 9. Libra is gerechtigd om het lid uit te sluiten van activiteiten.
 10. Libra is gerechtigd om het lid uit te sluiten van de studievereniging op grond van gewichtige redenen.
  1. Uitsluiting of ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen.
  3. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

     Artikel 4: Activiteiten/excursies en gedrag

 1. Activiteiten en/of excursies worden (mede) georganiseerd door Libra.
 2. Libra kent het recht toe om een bijdrage te vragen voor de activiteit.
 3. Deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico, het bestuur noch de door het bestuur aangewezen begeleiders achten zich aansprakelijkheid voor (materieel/immaterieel) letsel, verlies en/of diefstal van de eigendommen van de deelnemer.
 4. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de begeleiders op te volgen.
 5. Ieder lid en/of deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag.
  1. Ieder lid en/of deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en/of bezit/onder invloed van verdovende middelen, rookwaar en/of verboden middelen of (scherpe) voorwerpen.
 6. Ieder lid en/of deelnemer is het uitdrukkelijk verboden om verdovende middelen of verboden voorwerpen mee te nemen naar activiteiten.
   1. Meenemen van een dezer zaken leidt tot onmiddellijke uitsluiting en deelname aan de activiteit. De hierdoor gemoeide kosten zullen voor rekening zijn van de betrokken deelnemer(s).
 7. Indien een lid en/of deelnemer schade toebrengt, materieel, immaterieel alsook fysiek zal het lid per direct worden uitgesloten van de activiteit. Bovendien is de betrokkene reeds zelf aansprakelijk voor alle geleden schade.
 8. Terugtrekking van deelname aan de activiteit zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld.
  1. Indien er sprake is van overmacht, vastgesteld door het bestuur, kan een lid of deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij het bestuur van Libra.
 9. Het lid en/of de deelnemer die hinder of overlast veroorzaakt, in de hoedanigheid dat voortzetting van de activiteit is bemoeilijkt of niet meer mogelijk is, kan van de activiteit worden uitgesloten. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de betrokkene.
 10. Indien een passende reis- en/of annuleringsverzekering nodig is voor de activiteit is een lid en/of deelnemer zelf verantwoordelijk voor de afsluiting hiervan
  1. Artikel 4.10 is niet van kracht indien Libra voor een collectieve verzekering heeft gezorgd.
 11. Het lid en/of de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een geldig legitimatiebewijs indien de/het land van bestemming dit noodzakelijk acht.

     Artikel 5: Privacy

 1. Libra besteedt de grootste aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.
 2. De persoonsgegevens in bezit van Libra vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor financiële doeleinden, administratieve doeleinden en om activiteiten te organiseren.
 4. De persoonsgegevens worden niet zomaar aan derden verstrekt.
 5. Ieder lid dient er van bewust te zijn dat zijn of haar persoonsgegevens voor de totstandkoming van de studieboekenkorting aan de HLBookshop worden verstrekt.

     Artikel 6: Algemene bepalingen

 1. Libra is bevoegd om haar rechten en verplichtingen tegenover het lid over te dragen.
 2. Libra kent zich het recht toe om te allen tijde de algemene voorwaarden te doen wijzigen.
 3. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd zal Libra zorg dragen voor een kopie naar de leden.
 4. Libra kent zich het recht toe om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen conform haar statuten (zie ook artikel 3 van deze algemene voorwaarden).
 5. Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de statuten van Libra. De statuten liggen ter inzage bij iedere Algemene Ledenvergadering, de statuten zijn op te vragen bij het bestuur en kunnen opgevraagd worden bij de Kamer van Koophandel, kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de aanvrager.

     Artikel 7: Aanvullende voorwaarden

 1. Libra kent zich het recht toe om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan alle artikelen en voorwaarden als bovengenoemd.
 2. Libra kent zich alsmede het recht toe om aan bepaalde activiteiten extra voorwaarden te stellen waar de bovengenoemde voorwaarden niet in voorzien.

J.S.V. Libra – mei 2017

 1. Indien er veranderingen worden aangebracht zal Libra de leden en/of deelnemers van de veranderingen op de hoogte stellen.
 2. Type-, zet-, druk- en/of spellingfouten voorbehouden.