Privacy Statement

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

Libra zet zich in voor het behoud van privacy van haar (oud)leden. Daarom willen wij u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de hoogte stellen van hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet welke rechten u tot uw beschikking heeft omtrent deze gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 1. NAW-gegevens;
 2. Geboortedatum;
 3. Adres;
 4. Postcode;
 5. E-mailadres;
 6. Studentnummer;
 7. Telefoonnummer;
 8. Opleiding;
 9. Studiejaar;
 10. Banknummer

Waarvoor en hoe lang gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens die wij verwerken mogen alleen maar verwerkt worden indien hier een aantoonbaar doeleinde aan ten grondslag ligt en daarnaast moet er voldaan zijn aan een van de voorwaarden die de AVG stelt voor het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitoefening van de volgende handelingen:

 1. Promotie van evenementen van, dan wel in samenwerking met, Libra;
 2. De uitvoering van evenementen van, dan wel in samenwerking met, Libra;
 3. Het verspreiden van de maandelijkse nieuwsbrief;
 4. Het verspreiden van overige informatie die Libra van belang acht voor de vereniging en haar leden;
 5. Het documenteren van de boekenkorting in samenwerking met de HL-Bookshop;
 6. Het compleet maken van jouw inschrijving bij de vereniging;
 7. Het versturen van facturen en aanmaningen

Uw gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Wat betreft facturen zullen deze tot zeven jaren na het betreffende boekjaar om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht.

Op grond waarvan verzamelen wij uw gegevens?

Het gros van de gegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Als vereniging willen wij onze leden zo goed mogelijk informeren en hier zijn enkele gegevens voor nodig m.b.t. met wie wij te maken hebben en hoe wij deze informatie communiceren. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan een wettelijk voorschrift, zoals facturen waarbij wij wettelijk verplicht zijn een deugdelijke administratie bij te houden conform artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten waar u volgens de AVG recht op heeft:

 1. Recht om vergeten te worden
  1. In bepaalde gevallen mag u verzoeken dat Libra uw persoonsgegevens moet wissen.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling
  1. U mag verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, dan wel aan vullen in dien deze onjuist of onvolledig zijn.
 3. Recht op inzage
  1. U kunt verzoeken om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 4. Recht op beperking
  1. U mag Libra verzoeken om minder gegevens te laten verwerken.
 5. Recht op overdraagbaarheid
  1. U heeft het recht om op verzoek uw gegevens overgedragen te krijgen.
 6. Recht op verzet en bezwaar
  1. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Libra.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u een e-mail sturen naar secretaris@jsvlibra.nl. U zult binnen één week een ontvangstbevestiging ontvangen en wij zullen zo spoedig mogelijk uw verzoek in behandeling nemen. Uiterlijk één kalender maand na aanvraag zal uw verzoek gemotiveerd beantwoord zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere organisaties

Libra deelt enkel uw gegevens met de HL-Bookshop ter behoeve van de uitkering van de schoolboekenkorting die periodiek uitgekeerd wordt. Dit is essentieel voor een correcte afhandeling van deze korting.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Libra zorgt er voor dat uw gegevens privé blijven. Enkel de daartoe bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens en deze worden zowel hard copy, alsmede digitaal bewaard.

 

Melden datalekken

Indien er een mogelijk datalek heeft plaatsgevonden zal Libra binnen 72 uur na ontdekking melding hiervan doen aan de betrokken personen. Vervolgens zal Libra de inbreuk documenteren met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen. Heb je zelf een datalek ontdekt? Neem dan direct contact met ons op via secretaris@jsvlibra.nl zodat wij de passende maatregelen kunnen treffen.

Wijzigen privacy statement

Libra behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement.

U kunt uw verzoeken, klachten en bezwaren met betrekking tot uw gegevens richten naar het e-mailadres secretaris@jsvlibra.nl. Wij dan zullen zo spoedig mogelijk gemotiveerd terugkomen op uw bericht.